ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์บริการทางการศึกษา

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

20160627_155209_resized_1

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ งานพัฒนาและเผยแพร่ งานการศึกษาต่อต่างประทศ รวมตลอดทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. งานธุรการและงานสารบรรณที่อยู่ในความรับผิดชอบ

2. งานติดต่อประสานงาน และจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการตำรวจกับหน่วยงานหรือองค์การของตำรวจต่างประเทศ

3. งานต้อนรับและรับรองแขกต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

4. งานล่าม

5. งานแปลหนังสือ เอกสารภาษาต่างประเทศ

6. งานโต้ตอบหนังสือ เอกสารภาษาต่างประเทศ

7. งานความสัมพันธ์กับตำรวจต่างประเทศในกิจการต่างๆ ของโรงเรียนนายรย้อยตำรวจ

8. งานจัดส่งและกำกับดูแลข้าราชการตำรวจที่เดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างปประเทศ ตามโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทาง  วิชาการกับต่างประเทศ ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

9. งานรวบรวมผลการประชุม สัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ

10. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและวิทยาการสมัยใหม่ขององค์การหรือตำรวจต่างประเทศ

11. งานรวบรวมจัดทำคำศัพท์ บทสนทนา ภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่่อสาร

12. งานพัฒนาและเผยแพร่ภาษาต่างประเทศ โดยดูแลด้านการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ                            ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

13. งานดำเนินการร่วมกับคณาจารย์หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

14. งานติดต่อประสานกับตำรวจต่างประเทศ วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับ    ทุนการศึกษาฝึกอบรม ดูงาน หรือความช่วยเหลือต่างๆ ให้กับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

15. ติดประกาศเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ทัศนศึกษา และดูงานในต่างประเทศให้ทุกคนทราบโดยเร็วและทั่วถึง

16. งานจัดทำเรื่องเกี่ยวกับการศกษาต่อ การฝึกอบรมและการดูงานในต่างประเทศ

17. งานจัดทำและให้บริการด้านข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศ

18. งานควบคุมและตรวจสอบรวมทั้งการรายงานผลการศึกษา การฝึกอบรม และการดูงานในต่างประเทศ ของข้าราชการตำรวจ

19. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย